GES BAŞVURUSUNDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

 

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge,
 5. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
 • Mutlak tarım arazileri,
 • Özel ürün arazileri,
 • Dikili tarım arazileri,
 • Sulu tarım arazileri,
 • Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları

kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,

 1. Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler

(1)Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod

(2)Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin;

 1. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
 2. Onaylı elektrik proje kapağı)
 1. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
 2. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 3. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir),
 5. Lihkab veya Harita Mühendisi Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
 6. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-1),
 7. Tesis toplam verimliliğine ilişkin belge
 8. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge

(1) Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.

(2) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.

(3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belge.)

15. Yönetmeliğin 11 inci maddesi 4 üncü fıkrası kapsamında kurulacak tesisler için DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında verilen Onay Belgesi

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere, bu bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği gerekçesiyle başvurular reddedilemez.
 2. Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
 3. Tüm başvurularda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı belgelerin sunulması gerekmektedir.
 4. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda 10, 11 ve 12 numaralı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
 5. Kojenerasyon başvurularında 13 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
 6. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı başvurularda kaynak kullanımına ilişkin 14 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.