İmar ve Harita İşleri Şefliği

İMAR VE HARİTA İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

İMAR DURUM BELGESİNİN TANIMI: İmar durumu herhangi bir arsanın söz konusu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteren belgeyi ifade ediyor. İmar durum belgesi bir yıl geçerlidir

İMAR DURUM BELGESİ NE İŞE YARAR:

* Belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini, 
* Söz konusu arsanın yapılanma koşullarını,
* Teknik şartlarının ne olması gerektiğini,
* Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini,
* Yapının taban oturumunu,
* Toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağını,
* Bahçe mesafelerini,
* Ön ve yan boşlukları,
* Tüm yapılanma koşullarını gösterir.

İMAR DURUM BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-İmar durumu talep dilekçesi
2-Arsa tahsis sözleşmesi
3-Aplikasyon krokisi
4-Tapu kayıt örneği

İMAR PLAN TADİLATININ TANIMI: Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel,

nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.

*İmar plan tadilatı için istenen belgeler dosya haline getirilip OSB Müdürlüğüne sunulur. OSB Müdürlüğü dosya eklerini üst yazı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün onayına sunar.

İMAR PLAN TADİLATI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-İmar plan değişikliği talep dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-Aplikasyon krokisi
4-Tapu kayıt örneği
5-İmar durum belgesi
6-İmar planı tadilat paftası (1/1000 ve 1/5000 ölçekli)
7-İmar plan değişikliği gerekçe raporu
8-Fizibilite raporu
9-İş akım şeması
10-Değerlendirme raporu (OSB onaylı)
11-Makine yerleşim planı (MMO tarafından onaylı)
12-Teknik rapor (MMO tarafından vizeli)
13-Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
14-Vaziyet planı (OSB onaylı)

İFRAZ (AYIRMA)’IN TANIMI: Tapu sicilinde tek bir parselden meydana gelen bir taşınmazın, imar planına uygun şekilde hazırlanmış haritalar üzerinde birden fazla parsele ayrılmasına ve bu işlemin kadastro ile tapuya tescil edilmesine ifraz adı verilir.

İFRAZ (AYIRMA) İÇİN İSTENEN BELGELER:
1-İfraz talep dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-İfraz değişiklik tasarımı
4-Arsa tahsis sözleşmesi
5-Yatırım taahhütnamesi (Noter onaylı)
6-Vaziyet planı (OSB tarafından onaylı)
7-Kadastro çapı (Harita plan örneği)
8-Tapu kayıt örneği

TEVHİT(BİRLEŞTİRME)’İN TANIMI: Birleştirme (Tevhit); Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Yapılan birleştirme işleminin imar mevzuatına uygunluğu onaylattırılır.

OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince tevhit işleminin yapılabilmesi için arsa toplamının en az ¼’ü kapalı alan olması gerekiyor.

TEVHİT (BİRLEŞTİRME) İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-Tevhit talep dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-Tevhit değişiklik tasarımı (LİHKAB tarafından hazırlanacak)
4-Arsa tahsis sözleşmesi
5-Yatırım taahhütnamesi (Noter onaylı)
6-Vaziyet planı (OSB tarafından onaylı)
7-Kadastro çapı (Harita plan örneği)
8-Tapu kayıt örneği

CİNS TAHSİSİ (DEĞİŞİKLİĞİ)’NİN TANIMI: Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapılı iken yapısız veya yapısız iken yapılı hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken bağ, bahçe durumuna dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Arsa cins değişimi işlemlerinde en sık rastlanılan şey; arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesidir.

CİNS TAHSİSİ (DEĞİŞİKLİĞİ) İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-Tapu kayıt örneği
2-Vaziyet planı (LİHKAB tarafından hazırlanacak)
3-Bağımsız bölüm planı (LİHKAB tarafından hazırlanacak)
4-Yapı kullanma izin belgesi
5-Mimari proje